Algemene voorwaarden

Ik ben REIN. Ik ben graag duidelijk. Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden.

Download hier onze algemene voorwaarden.

 1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van REIN Assen B.V., REIN Groningen B.V. en REIN Emmen B.V., allen besloten vennootschappen tevens handelende onder de naam REIN Advocaten & Adviseurs (hierna tezamen en ieder afzonderlijk: REIN). REIN verricht werkzaamheden op het gebied van advocatuur, fiscaal juridische dienstverlening en bedrijfsadvisering. REIN is een samenwerkingsverband in de zin van Afdeling 5.2 Verordening op de Advocatuur.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen tussen REIN en derden, alsook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De bepalingen strekken mede ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van REIN, alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of waren voor REIN, hetzij als partner, werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of derden in enige andere hoedanigheid. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van degene die een opdracht aan REIN verstrekt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door REIN, met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, ook wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
 4. De opdracht aan REIN houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten te sluiten met hulppersonen zoals deurwaarders, procureurs, koeriers etc. REIN is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze door hen ingeschakelde derden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van REIN voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door REIN gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering c.q. –verzekeringen aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering c.q. verzekeringen voor rekening van REIN komt.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van REIN of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, echter tot een maximum van € 25.000,–. Bij opzet of grove schuld van REIN of van hen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet.
 7. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van REIN vrijwaart de opdrachtgever REIN en zal de opdrachtgever REIN schadeloos stellen – ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op REIN mocht hebben, of jegens REIN mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door dan wel namens REIN voor de cliënt, of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan REIN. De schadeloosstelling betreft ook schade, kosten en uitgaven van REIN in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door de opdrachtgever van redelijke kosten voor juridische bijstand van REIN.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven per medewerker, zoals deze jaarlijks door REIN wordt vastgesteld. (Wijzigingen in -) uurtarieven worden op de website van REIN of rechtstreeks bekend gemaakt. Werkzaamheden aan door REIN aanvaarde opdrachten kunnen door alle aan REIN verbonden werknemers uitgevoerd worden. Per werknemer geldt het voor de betreffende werknemer vastgestelde uurtarief.
 9. Naast het honorarium zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten en procureurshonorarium, in rekening worden gebracht, alsmede een kantooropslag, welke opslag is vastgesteld op 5% van het honorarium, ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti, telefoon, fax, elektronische communicatie, intern gemaakte fotokopieën, archief e.d.), alle bedragen te vermeerderen met BTW.
 10. De declaraties van REIN dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien REIN invorderingsmaatregelen dient te treffen tegen opdrachtgever, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering ten laste van opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaratie(s), maar ten minste € 500,– excl. btw.
 11. Op de rechtsverhouding tussen REIN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens REIN verrichte of door haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de opdrachtgever of derden, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Assen, met uitzondering van geschillen die aan de Geschillencommissie Advocatuur kunnen worden voorgelegd.