Jouw rechten en plichten

Ik ben REIN. Ik ben graag duidelijk. Op deze pagina lees je welke rechten en plichten je hebt.

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met REIN Advocaten & Adviseurs. REIN Advocaten & Adviseurs is een handelsnaam van REIN Assen B.V. en REIN Groningen B.V., een samenwerkingsverband REIN Assen in de zin van Afdeling 5.2 Verordening op de Advocatuur. Op alle werkzaamheden van REIN Advocaten & Adviseurs zijn onze algemene voorwaarden, met daarin een aansprakelijkheidsbeperking, van toepassing, die hier te raadplegen zijn.

KvK nummer, derdenrekening en btw nummer

REIN Assen B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77885236. REIN Groningen B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74132849. Het BTW-nummer is 861184865B01 voor REIN Assen B.V. en 859783625B01 voor REIN Groningen B.V.

Het kan voorkomen dat ik als vrije beroepsbeoefenaar geld van jou of anderen moet beheren. Deze zogenaamde ‘derdengelden’ mag – en zal – ik niet voor iets anders gebruiken. Om dit te waarborgen bestaat Stichting Beheer Derdengelden Rein Advocaten & Adviseurs (KvK 41019455). Deze stichting beheert de derdengelden bij de ING bank met rekeningnummer NL54INGB0654666210.

Inschrijving advocaten en adviseurs van REIN

De advocaten die bij mij werken, staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

Adviseurs Ralf Herbers en Rob Beukema zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam.

Tarieven dienstverlening

Ik zal jou bij het eerste intakegesprek zoveel mogelijk duidelijkheid proberen te geven over de kosten van mijn dienstverlening. Vervolgens breng ik mijn werkzaamheden op basis van een uurtarief in rekening. Dit uurtarief wordt met jou bij de intake besproken. In sommige gevallen (wanneer de zaak zich hiervoor leent) kan hiervan worden afgeweken door bijvoorbeeld een vast bedrag overeen te komen.

Ik declareer mijn werkzaamheden telkens aan het einde van de kalendermaand. Mijn declaratie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

– Mijn honorarium vermeerderd met btw

– Zogenaamde verschotten: dit zijn kosten die door derden bij mij in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges en dergelijke.

– Kantoorkosten: ik reken hiervoor een vast percentage van 5 procent van mijn honorarium. Hieronder vallen onder andere portokosten en telefoonkosten.

Uiteraard houd ik een duidelijke specificatie van mijn werkzaamheden bij. Ik voeg deze specificatie bij mijn declaratie of geef je op een andere wijze inzicht in mijn werkzaamheden.

In sommige gevallen vraag ik je om een voorschot voordat ik met mijn werkzaamheden begin. Dit voorschot is bedoeld om direct te maken kosten mee te betalen en kan ik gebruiken voor de dekking van het ‘onderhanden werk’. Natuurlijk verreken ik dit voorschot met mijn einddeclaratie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van mij is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert. Indien je hier meer informatie over wilt hebben, neem dan contact met mij op.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om te voorkomen dat je ontevreden bent over mijn dienstverlening. Maar mocht je toch nog niet helemaal tevreden zijn, neem dan contact op met Auke Doornbosch op telefoonnummer 0592 377 052 of doornbosch@rein.nl. Bij afwezigheid van Auke Doornbosch is Jeroen Sprangers zijn plaatsvervanger. Hij is eveneens bereikbaar op 0592-377 052. Hieronder leg ik het verloop van een klachtenprocedure uit.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen REIN advocaten en adviseurs en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van REIN advocaten en adviseurs draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. REIN advocaten en adviseurs heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de:

  Commissie Geschillenregeling Advocatuur:
  deze commissie kun je om een beslissing vragen wanneer je een probleem niet met REIN advocaten en adviseurs kunt oplossen. Je moet de klacht dan wel binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zie voor meer informatie over deze procedure:
  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

  Deken van de orde van advocaten Noord-Nederland:
  https://www.advocatenorde-noordnederland.nl/21788/problemen-met-uw-advocaat.html

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Auke Doornbosch, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Auke Doornbosch is bereikbaar op telefoonnummer 0592-345188 en per e-mail op doornbosch@rein.nl.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.