Jouw rechten en plichten

Ik ben REIN. Ik ben graag duidelijk. Op deze pagina lees je welke rechten en plichten je hebt.

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met REIN Advocaten & Adviseurs. REIN Advocaten & Adviseurs is een handelsnaam van REIN Assen B.V. en REIN Groningen B.V., een samenwerkingsverband REIN Assen in de zin van Afdeling 5.2 Verordening op de Advocatuur. Op alle werkzaamheden van REIN Advocaten & Adviseurs zijn onze algemene voorwaarden, met daarin een aansprakelijkheidsbeperking, van toepassing, die hier te raadplegen zijn.

KvK nummer, derdenrekening en btw nummer

REIN Assen B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77885236. REIN Groningen B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74132849. Het BTW-nummer is 861184865B01 voor REIN Assen B.V. en 859783625B01 voor REIN Groningen B.V.

Het kan voorkomen dat ik als vrije beroepsbeoefenaar geld van jou of anderen moet beheren. Deze zogenaamde ‘derdengelden’ mag – en zal – ik niet voor iets anders gebruiken. Om dit te waarborgen bestaat Stichting Beheer Derdengelden Rein Advocaten & Adviseurs (KvK 41019455). Deze stichting beheert de derdengelden bij de ING bank met rekeningnummer NL54INGB0654666210.

Inschrijving advocaten en adviseurs van REIN

De advocaten die bij mij werken, staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

Adviseurs Ralf Herbers en Rob Beukema zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam.

Tarieven dienstverlening

Ik zal jou bij het eerste intakegesprek zoveel mogelijk duidelijkheid proberen te geven over de kosten van mijn dienstverlening. Vervolgens breng ik mijn werkzaamheden op basis van een uurtarief in rekening. Dit uurtarief wordt met jou bij de intake besproken. In sommige gevallen (wanneer de zaak zich hiervoor leent) kan hiervan worden afgeweken door bijvoorbeeld een vast bedrag overeen te komen.

Ik declareer mijn werkzaamheden telkens aan het einde van de kalendermaand. Mijn declaratie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

– Mijn honorarium vermeerderd met btw

– Zogenaamde verschotten: dit zijn kosten die door derden bij mij in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges en dergelijke.

– Kantoorkosten: ik reken hiervoor een vast percentage van 5 procent van mijn honorarium. Hieronder vallen onder andere portokosten en telefoonkosten.

Uiteraard houd ik een duidelijke specificatie van mijn werkzaamheden bij. Ik voeg deze specificatie bij mijn declaratie of geef je op een andere wijze inzicht in mijn werkzaamheden.

In sommige gevallen vraag ik je om een voorschot voordat ik met mijn werkzaamheden begin. Dit voorschot is bedoeld om direct te maken kosten mee te betalen en kan ik gebruiken voor de dekking van het ‘onderhanden werk’. Natuurlijk verreken ik dit voorschot met mijn einddeclaratie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van mij is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert. Indien je hier meer informatie over wilt hebben, neem dan contact met mij op.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om te voorkomen dat je ontevreden bent over mijn dienstverlening. Maar mocht je toch nog niet helemaal tevreden zijn, neem dan contact op met Auke Doornbosch in Assen: tel. 0592 377 052 of doornbosch@rein.nl of Groningen: tel. 050 205 3205. De betreffende behandelaar zal binnen een maand na ontvangst van de klacht jou en degene over wie is geklaagd schriftelijk of per e-mail en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van deze termijn zal Auke daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan jou en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Als klager en degene over wie is geklaagd word je in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Je bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Wij zijn daarnaast aangesloten bij de Commissie Geschillenregeling Advocatuur. Deze commissie kun je om een beslissing vragen wanneer je een probleem niet met ons zelf op kunt lossen. Je moet je klacht dan wel binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zie voor meer informatie over deze procedure: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Ook kun je eventueel naar de burgerlijke rechter stappen als je een probleem niet met ons op kunt lossen. Verder kun je een probleem voorleggen aan de deken. Zie daarover: https://www.advocatenorde.nl/toezicht/toezicht-en-tuchtrecht/handhaving-door-de-deken