Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF)

Erf je een bedrijf? Of krijg je een bedrijf geschonken? Wellicht kan je gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF)! Door gebruik te maken van deze faciliteit voorkom je (voor een groot gedeelte) dat je erf- of schenkbelasting betaalt. Zo kan je zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt de onderneming voortzetten. Ook voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting gelden er vrijstellingen voor bedrijfsopvolgingen.

Wil jij gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling? Lees hieronder wanneer dat kan!

Fiscalist en financieel adviseur
donderdag 10 februari 2022
Bedrijfsopvolgingsregeling
Fiscalist en financieel adviseur
donderdag 10 februari 2022

BOR: Erf- of schenkbelasting

De BOR voor de erf- en schenkbelasting vind je in de Successiewet. Erf je een onderneming dan heb je te maken met erfbelasting. Krijg je een onderneming geschonken, dan heb je met schenkbelasting te maken. Voor beide belastingen staat de faciliteit in artikel 35b t/m 35f Successiewet. De BOR werkt voor het erven en schenken nagenoeg hetzelfde.

Voorwaarden

 • Verkrijging van ondernemingsvermogen. Het moet gaan om een objectieve onderneming. Dat betekent dat beleggingsvennootschappen, met bijvoorbeeld alleen maar liquide middelen, geen gebruik kunnen maken van de BOR. Ook het verhuren van vastgoed wordt niet altijd bestempeld als een objectieve onderneming. Onder het drijven van een onderneming wordt verstaan dat je net wat meer moeite doet;
 • Erflater of schenker voldoet aan de bezitstermijn. De persoon die de onderneming overdraagt moet in het geval van vererving de onderneming ten minste 1 jaar in bezit hebben. Bij een schenking moet de schenker de onderneming ten minste 5 jaar in bezit hebben. Let op: heeft de erflater of schenker binnen die termijn extra aandelen verkregen, dan begint voor die aandelen een nieuwe bezitstermijn te lopen;
 • Verkrijger voldoet aan het voortzettingsvereiste. De verkrijger moet ten minste 5 jaar de onderneming voortzetten. Dit betekent dat hij/zij de aandelen niet mag vervreemden. Ook als de verkrijger binnen deze termijn de vennootschap gaat herstructureren kan het zijn dat niet meer aan het voortzettingsvereiste voldoen. Dit laatste hoeft niet altijd het geval te zijn.

Hoogte vrijstelling BOR 2022

De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de waarde van de onderneming, het ondernemingsvermogen. Indien het ondernemingsvermogen een waarde heeft van €1.134.403 of minder, bedraagt de vrijstelling 100%. Is de onderneming meer waard? Dan is de waarde daarboven voor 83% vrijgesteld. Over de overgebleven waarde betaal je, afhankelijk van de relatie met de erflater of schenker, tussen de 10% en 40% belasting.

BOR: Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting zijn verschillende vrijstellingen te vinden. Voor zowel de box 1-ondernemer (bijvoorbeeld eenmanszaak of VOF) als de aanmerkelijk belang-houder (box 2). Het zijn vrijstellingen van erfenissen en schenkingen, maar ook van overdrachten waarvoor de verkrijger betaalt.

 1. Wanneer de erflater overlijdt, stopt hij met winst te genieten. Het verschil tussen de waarde van de onderneming en de boekwaarde (de stakingswinst) is belast. Op verzoek hoeven de erfgenamen geen belasting over deze winst te betalen, aldus artikel 3.62 Wet IB.
 2. Ook bij een schenking of overdracht tegen geld stopt de ondernemer met winst te genieten. Hier ontstaat dus ook stakingswinst bij degene die de onderneming overdraagt. In dit geval regelt artikel 3.63 Wet IB dat dit vervreemdingsvoordeel c.q. stakingswinst niet is belast. Dit kan alleen indien de verkrijger ten minste 36 maanden werkzaam is in de onderneming of wanneer de opvolger ten minste 36 maanden deel uit maakte van een samenwerkingsverband (bijv. VOF).
 3. Verkrijg je AB-aandelen (box 2), dan wordt bij de erflater en schenker in eerste instantie het vervreemdingsvoordeel belast. Artikel 4.17a en 4.17c Wet IB zeggen dat er geen vervreemding wordt aangemerkt als beide partijen dat verzoeken. Dan wordt geen belasting geheven.

BOR: Overdrachtsbelasting

Bezit de onderneming onroerend goed? Wellicht heb je dan ook te maken met overdrachtsbelasting. Bij erven of schenken gaat (een deel van) de eigendom van het onroerend goed over van de erflater/schenker naar de ontvanger. In familiesferen waarbij familieleden de onderneming voortzetten, is deze overdracht vrijgesteld (artikel 15 lid 1 sub b WBR). In tegenstelling tot overdrachten in de Inkomstenbelasting en Successiewet is een voortzetting door een derde hier dus niet voldoende voor een vrijstelling.

Toekomst BOR

Het Bouwstenenrapport presenteert voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudiging van het belastingstelsel. Eén van deze verbeterpunten is volgens deze commissie de BOR in de Successiewet. Deze zou namelijk cadeau-effecten met zich mee brengen. Het voorstel is dan ook om de BOR te versoberen. De vrijstelling van 100% tot 1 miljoen en daarboven 83% willen ze afbouwen naar 25%. Dit is nog al een verschil! De kans is groot dat de regeling aangepast wordt. Ook in het coalitieakkoord staat dat ze de regeling eenvoudiger en eerlijker willen maken. Onze tip: maak dus gebruik van de BOR nu het nog kan!

Wist-je-dat

 • Als je het bedrijf van je werkgever of van een derde erft of geschonken krijgt je ook gebruik kan maken van de BOR?
 • De BOR ook voor een gedeelte van de onderneming van toepassing is? Bijvoorbeeld als je 10% van de aandelen krijgt.
 • Wij de BOR ook vaak bij herstructureringen gebruiken?
 • De BOR ook op een CV, Maatschap en VOF van toepassing is?
 • De BOR ook van toepassing is op onderliggende (dochter) vennootschappen?

De bedrijfsopvolgingsregeling kent een aantal belangrijke termijnen. Het is daarom belangrijk om op tijd te bedenken of je van de BOR gebruik zou willen maken. Heb je al gebruik gemaakt van de BOR, dan is het ook belangrijk dat je niet zo maar een deel van je bedrijf gaat verkopen of gaat herstructureren. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat je de vrijstelling, met terugwerkende kracht, toch niet mag toepassen!

Wil je weten of jij gebruik kan maken van de BOR? Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s.

Charlotte Eveleens

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant