Bezwaar bij de belastingdienst? Hoe het werkt

Als je het niet eens bent met een ontvangen aanslag of boete, dan kan je bezwaar maken bij de belastingdienst. Een bezwaarprocedure bestaat uit verschillende stappen die je allemaal goed moet doorlopen. In dit artikel leg ik je uit hoe het werkt.

Fiscalist en financieel adviseur
vrijdag 5 juni 2020
Eurobiljetten

Stap 1: bezwaarschrift indienen bij belastingdienst

Tegen een aanslag kan je opkomen door bezwaar te maken. Dat doe je door een bezwaarschrift in te dienen. Bezwaar kan in sommige gevallen digitaal, maar in de meeste gevallen alléén schriftelijk. Het allerbelangrijkste bij schriftelijk bezwaar is dat het bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag moet zijn ontvangen door de belastingdienst. Een overschrijding van deze termijn is bijna altijd fataal. Na afloop van de termijn kan niet meer formeel worden opgekomen tegen de aanslag.

Eisen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet aan enkele eisen voldoen. Zo moet het allereerst duidelijk zijn tegen welke aanslag bezwaar wordt gemaakt. Daarom moet je het nummer en de datum van de aanslag vermelden. Verder is het verplicht dat een bezwaarschrift een naam, adres en handtekening van de indiener bevat. De vermelding van de datum van indiening van het bezwaarschrift is ook verplicht. Tot slot moeten de gronden van het bezwaar worden vermeld. Deze gronden bestaan uit de redenen waarom je het niet eens bent met de aanslag. Ook moet je aangeven wat de aanslag volgens jou dan wel zou moeten zijn.

Als een bezwaarschrift niet voldoet aan deze harde eisen, dan biedt de inspecteur een termijn waarin je de gebreken kan herstellen. Meestal verlengt de inspecteur dan de termijn met weer 6 weken.

Fiscalist Rob Beukema

Welke grond voor bezwaar?
Er zijn veel verschillende gronden voor bezwaar mogelijk. Bij mijn klanten zie ik dat ieder bezwaar anders is en dus andere mogelijkheden biedt. Om te weten op welke gronden je bezwaar kunt maken, is het daarom altijd een goed idee om in gesprek te gaan met een specialist.

Stap 2: hoorfase van het bezwaar

In het bezwaarschrift kan je vragen om gehoord te worden. Dit is een gebruikelijke stap in het bezwaar bij de belastingdienst.

De behandelaar van het bezwaarschrift nodigt je uit tot een hoorgesprek. In dit gesprek kan je de kwestie bespreken en kan je jouw standpunten mondeling toelichten. Meestal kijkt men in het hoorgesprek of er een compromis mogelijk is. Van het hoorgesprek wordt een verslag gemaakt, waarbij eventuele onjuistheden nog gecorrigeerd kunnen worden.

Mogelijkheid tot dossierinzage

Tijdens de hoorfase kan je als belastingplichtige verzoeken om je dossier in te zien bij de belastingdienst. Dit verzoek kan je doen in het bezwaarschrift. Let op: als de belastingdienst ook boetes heeft opgelegd, kan je het specifieke boetedossier al inzien vóórdat je het bezwaarschrift indient.

Het is handig om het dossier in te zien, zodat je weet over welke stukken de inspecteur beschikt. Op deze stukken stoelt de inspecteur immers zijn bevindingen. Ook is het belang voor de vraag wie wat moet bewijzen. De inspecteur moet in beginsel belastingverhogende elementen aannemelijk maken. De belastingplichtige moet daarentegen de belastingverlagende elementen aannemelijk maken.

Stap 3: Uitspraak op het bezwaar

Nadat deze stappen zijn doorlopen, doet de inspecteur een uitspraak op bezwaar. Wettelijk gezien heeft de inspecteur 6 weken om uitspraak te doen, vanaf de dag na het verstrijken van de bezwaartermijn. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals 6 weken worden verlengd. Daarna is verlenging slechts mogelijk met wederzijds goedvinden. In de praktijk vindt verlenging vaak plaats, aangezien de hoorfase, de dossierinzage en het doornemen van deze stukken veel tijd in beslag nemen.

Niet eens met uitspraak op bezwaar?

Mocht de uitspraak op bezwaar niet in je voordeel zijn, dan staat een gang naar de rechter open. Heb je hulp nodig bij het maken van bezwaar? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant