Bij verbouwing door de aannemer niet voldaan aan de informatieverplichting? Mogelijke vermindering van de aanneemsom tot gevolg!

Veel overeenkomsten tot verbouwingen of bijvoorbeeld een aanbouw van de woning worden tussen partijen gesloten middels offertes of concepten die per e-mail heen en weer tussen partijen wordt gezonden. Doordat het sluiten van deze overeenkomst buiten ‘kantoor’ plaatsvindt, is op deze overeenkomst de precontractuele informatieverplichting van toepassing. Veel aannemers zijn hiervan niet op de hoogte en/of hebben de overeenkomst niet juist voorzien van informatie. Met grote gevolgen van dien: schending van deze plicht kan leiden tot wel 50% reductie van de aanneemsom.

donderdag 29 februari 2024
informatieverplichting

Precontractuele informatieverplichting: Artikel 6:230m BW

Met de precontractuele informatieverplichting wordt bedoeld de verplichting van artikel 6:230m BW. Deze is in het leven geroepen om de consument te beschermen in situaties waarin deze een overeenkomst aangaat met een professionele partij, zoals een aannemer. Het artikel stelt eisen aan de informatie die moet worden verstrekt. Nu blijkt dat dit niet alleen geldt voor verkopers.

Voorheen golden deze voorwaarden bij bijvoorbeeld consumentenkoop. Door het verstrekken van de vereiste informatie krijgt de consument, die vaak minder bekend is met alle plichten, verplichtingen en rechten, de mogelijkheid om een goede en weldoordachte beslissing te nemen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze informatieverplichting nu ook van toepassing is op overeenkomsten van aanneming. Uitgesloten daarvan zijn de overeenkomsten tot nieuwbouw. Het is belangrijk dat partijen zich realiseren dat deze regel nu in de aanneming te gelden heeft, want de consequenties kunnen groot zijn.

Informatie die niet mag ontbreken in de aannemingsovereenkomst

Ook de aannemer moet op grond van voornoemd artikel de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze informeren over verschillende aspecten. Daarbij kan worden gedacht aan onder andere:

  • de identiteit van de aannemer;
  • de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten met – bij voorkeur – een verwijzing naar toepasselijke algemene voorwaarden;
  • wijze van betaling;
  • recht op ontbinding door de consument.

Enkele van de informatieverplichtingen worden gezien als essentiële verplichtingen en hieraan wordt extra gewicht toegekend door de rechters. Dat betekent dat er consequenties zijn bij het ontbreken van de informatie.

Gevolgen schending informatieplicht: vermindering aanneemsom

Uit de uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1677) blijkt dat de rechter ambtshalve moet onderzoeken of aan een aantal informatieverplichtingen is voldaan. Op schending hiervan staat een sanctie: namelijk gehele of gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst, in die zin dat de betalingsverplichting van de consument wordt verminderd. Dit is vastgelegd in een sanctielijst.

Veel rechters passen dit (nog) niet toe, waardoor er nog expliciet een beroep op moet worden gedaan. Past de rechter echter deze toetsing toe (ambtshalve of na een beroep hierop) en komt zij tot één of meerdere schendingen, dan kan de aanneemsom tot wel 50% worden verminderd.  

Dit kan dus grote gevolgen hebben voor de aanneemsom. Een vermindering van 50% kan erg in de papieren lopen.

Het is daarom goed om te beseffen dat de offertes en overeenkomsten goed en volledig moeten worden opgesteld. Alle essentiële informatie moet aanwezig zijn, zodat er niet (bij een geschil) vermindering van de aanneemsom plaatsvindt.

Voldoet de overeenkomst aan de informatieverplichting?

Vraag je je af of je overeenkomst/offertes voldoen aan de informatieverplichting? Wij lezen graag mee, geven advies of kunnen helpen met het opstellen van de overeenkomst. Ben je een consument en ben je benieuwd of je aanspraak kunt maken op vermindering van de aanneemsom? Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen.

Ook interessant