Coronavirus: 3 tips om schade te beperken voor ondernemers

De uitbraak van het Coronavirus is overal in het nieuws. Vanaf 15 maart 2020 zijn zeer strenge maatregelen tegen verspreiding van het virus afgekondigd. Het land is in lockdown. De maatregelen hebben grote invloed op ondernemers en raken hen hard. Dit artikel geeft ondernemers drie tips waarmee ze schade kunnen beperken.

Advocaat
maandag 16 maart 2020

Spring snel naar:

1. Controleer je verzekering: dekt deze Coronavirus-schade?

Veel ondernemers denken dat zij goed zijn verzekerd voor schade. Voor schade opgelopen door het Coronavirus is dit waarschijnlijk niet het geval. Verzekeraars sluiten epidemieën en pandemieën namelijk vaak bewust uit van dekking. Voorkom daarom tegenvallers en controleer je verzekering.

2. Bereid je voor op de situatie waarin jij of je contractpartij niet meer kan voldoen aan het contract

Als je een contract hebt gesloten, moet je deze in principe nakomen. Wanneer dit vanwege het Coronavirus niet lukt, is het belangrijk om na te gaan of je hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

Een beroep op overmacht

Als contractpartij kan je een beroep doen op overmacht. Overmacht betekent dat het niet-nakomen van afspraken je niet te verwijten valt en je ook niet op een andere manier kan worden toegerekend.

Met een geslaagd beroep op overmacht kan je je contractuele verplichtingen opschorten. Je bent bovendien niet aansprakelijk voor de schade die bij de andere partij ontstaat.

Een beroep op overmacht gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een discussie ontstaat namelijk wanneer de andere partij vindt dat er geen sprake is van overmacht. Om deze discussie te voorkomen, wordt er in praktijk vaak een overmachtsclausule in contracten opgenomen.

Zit er een overmachtsclausule in je contract?

In een overmachtsclausule, ook wel force majeure-bepaling, staat duidelijk wanneer er sprake is van overmacht en wat de gevolgen daarvan zijn. In de bepaling kan je de verdeling van risico’s tussen partijen bepalen.

Wil je je vanwege het Coronavirus beroepen op een overmachtsclausule? Bekijk dan of een van de volgende zaken in de bepaling genoemd wordt:

 • Epidemieën of pandemieën;
  Het Coronavirus is officieel uitgeroepen tot pandemie en zal dus vallen onder een dergelijke overmachtssituatie.
 • Overheidsmaatregelen of maatregelen van andere invloedrijke organisaties;
  Hieronder kunnen de recente Coronavirus-maatregelen in Nederland vallen. Ook de acties van de WHO kunnen eventueel onder een dergelijke bepaling vallen.
 • Overmacht bij een toeleverancier;
  Als een toeleverancier een geslaagd beroep heeft gedaan op overmacht, kan dit betekenen dat er bij jou ook een overmachtssituatie ontstaat.

Wanneer er geen overmachtsbepaling in de overeenkomst is opgenomen, bepaalt het toepasselijke recht de aansprakelijkheid. Dit is vaak het Nederlandse recht of, bij internationale overeenkomsten, het recht van het land waar je contractspartij gevestigd is.

Let op: Als je twijfelt of sprake is van een overmachtsituatie, vraag dan juridisch advies voordat je actie onderneemt. Je kunt makkelijk contact opnemen met een van onze advocaten.

3. Anticipeer op andere risico’s

Het is het moeilijk om als ondernemer voorbereid te zijn op alle risico’s. De volgende stappen kan je in ieder geval aanhouden bij het inschatten van risico’s en beperken van negatieve gevolgen:

 • Controleer allereerst je bestaande overeenkomsten.
  Welke overeenkomsten worden beïnvloed door het Coronavirus? Denk hierbij aan mogelijke sluitingen of vertragingen. Wanneer kan jij of jouw contractpartij de overeenkomst opschorten of beëindigen?
 • Neem daarnaast in een nieuwe overeenkomst een overmachtsclausule op.
  Deze bepaling moet concreet en duidelijk omschrijven wanneer er sprake is van een overmachtssituatie.
 • Vraag informatie van leveranciers of klanten.
  Op deze manier weet je wat de impact van de uitbraak is en kan je jezelf zo goed mogelijk voorbereiden op mogelijke storingen.
 • Bedenk hoe bepaalde risico’s in verband met deze uitbraak, of toekomstige uitbraken, in nieuwe overeenkomsten kunnen worden beperkt.

Ook interessant