23-11-2018

De bescherming van bedrijfsgeheimen

Deze maand is de wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Veel bedrijven worden weleens geconfronteerd met het lekken van bedrijfsgeheimen of andere belangrijke informatie. Bedrijven investeren veel in kennis die hen een concurrentievoordeel biedt. In veel gevallen is het mogelijk om deze kennis door middel van handhaving van de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Het intellectuele eigendomsrecht gaat echter niet zo ver dat bedrijfsgeheimen (bijv. economische of technische informatie) ook beschermd worden. De nieuwe wet biedt bedrijven de mogelijkheid om op te treden tegen het lekken van bedrijfsgeheimen.

De wet definieert een bedrijfsgeheim als informatie die aan drie criteria voldoet:

  1. de informatie is geheim, de informatie is niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk binnen de kringen die zich normaal bezighouden met dergelijke informatie;
  2. de informatie bezit handelswaarde omdat de informatie geheim is;
  3. de rechthebbende heeft redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden.

Een rechthebbende kan optreden tegen de verkrijger van een bedrijfsgeheim wanneer de verkrijger zich het bedrijfsgeheim onbevoegd heeft toegeëigend of wanneer de verkrijger het bedrijfsgeheim op een oneerlijke manier heeft verkregen.

Van onrechtmatig of oneerlijk verkrijgen is ook sprake wanneer de verkrijger inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst.

De wet biedt nog wel een uitzondering. Wanneer een bedrijfsgeheim is verkregen door eigen onderzoek of door reverse engineering, dan is geen sprake van inbreuk op grond van de wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Wanneer iemand onrechtmatig gebruik maakt van een aan uw organisatie toebehorend bedrijfsgeheim kunt u daartegen optreden. U kunt de rechter verzoeken om 1) de inbreuk te verbieden, 2) de inbreukmakende producten te vernietigen of 3)  terugroeping van inmiddels op de markt gebrachte inbreukmakende producten. Daarnaast kan de rechter de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de volledige proceskosten.

Bent u van mening dat uw bedrijfsgeheimen op onrechtmatige wijze worden gebruikt? Jeroen Sprangers en Claire Bergmans voorzien u graag van advies.

Ook interessant