ONJUISTE INFORMATIE VAN DE OVERHEID

Wat kan ik daartegen doen?

Een ondernemer die een bedrijf wil starten of uitbreiden zal zich vaak eerst tot de gemeente wenden met de vraag of en welke vergunningen hij nodig heeft. Dan kan het gebeuren dat de ondernemer van zijn gemeentelijke gesprekspartner een uitspraak krijgt en dat de ondernemer er van uitgaat dat er iets is toegezegd. Tot zijn schrik verneemt hij later dat er een besluit is genomen dat haaks staat op de uitspraak die is gedaan. Bijvoorbeeld de vergunning wordt geweigerd of er wordt een dwangsom opgelegd wegens handelen in strijd met de regelgeving.  Wat kan een ondernemer doen in een dergelijke situatie?

 

Slaagt het beroep op het vertrouwensbeginsel?

In het bezwaarschrift  zou  een beroep kunnen worden gedaan op het vertrouwensbeginsel. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt bij de bestuursrechter in beginsel alleen als aan de volgende eisen is voldaan.  Er moet sprake zijn van  gerechtvaardigde verwachten gewekt door het beslissingsbevoegde bestuursorgaan. Dat is meestal het college of de gemeenteraad. De feitelijke contacten vinden echter vaak plaats met ambtenaren. Verder moeten de gedane toezeggingen uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk zijn. Aan deze criteria wordt niet snel voldaan. De betreffende ondernemer vindt dus vaak geen bescherming wanneer hij zich vanuit een praktijksituatie beroept op het vertrouwensbeginsel.

 

Overigens gaat het beroep op het vertrouwensbeginsel niet altijd mis.  Recent ontving ik een beslissing op bezwaar van een bestuursorgaan waarin het beroep op het vertrouwensbeginsel werd gehonoreerd.  Erkend werd dat er van de zijde van het bestuursorgaan niet adequaat is gereageerd op vragen van de betrokkene. Daarom werd verminderde verwijtbaarheid aangenomen en werd de opgelegde sanctie ingetrokken.

 

Schadevergoeding?

Voor het verstrekken van onjuiste informatie kan de overheid onder omstandigheden aansprakelijk zijn. In een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 29 januari 2014 werd de gemeente aansprakelijk bevonden voor de schade die eiser had geleden als gevolg van onjuiste informatieverstrekking. Deze was verstrekt door het bedrijvenloket van de gemeente. De ondernemer vorderde schadevergoeding omdat hij te horen had gekregen dat hij in de locatie uitsluitend een afhaalrestaurant, zonder ondersteunende horeca, mocht exploiteren. Op basis van die informatie had hij een vergunning aangevraagd. De van de gemeente verkregen informatie bleek achteraf onjuist. De ondernemer vorderde vergoeding van ten onrechte gemaakte inrichtingskosten en gederfde omzet.

 

De rechtbank oordeelde dat de gemeente onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld. Voldoende aannemelijk werd gevonden dat eiser een hogere omzet en meer winst had kunnen behalen als hij een ontheffing voor ondersteunende horeca had gehad en zijn afhaalrestaurant als zodanig had ingericht. De gemeente was daarom gehouden de schade te vergoeden die eiser als gevolg van de verstrekken van onjuiste informatie door het bedrijvenloket had geleden.

 

In deze zaak had de gemeente overigens erkend dat er onjuiste informatie was verstrekt. Verder was niet in geschil dat de ondernemer erop heeft vertrouwd en heeft mogen vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

 

Dat laatste kan onderwerp van het geschil zijn. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in de uitspraak van 25 maart 2014 dat de betrokkene zelf de wettelijke voorschriften had moeten kennen. In deze zaak ging het om een mededeling van het ondernemersloket van de gemeente dat een schetsplan in aanmerking kwam voor en vergunning. De gevraagde vergunning werd echter geweigerd. Dit leverde geen onrechtmatige daad op omdat de ontwikkelaar zelf de voorschriften voor de beoordeling van een bouwplan had moeten kennen. Verder vond het Gerechtshof dat de inlichting van de ambtenaar niet kon gelden als een toezegging dat een omgevingsvergunning zou worden verleend.

 

Tips

  • Ga niet zondermeer uit van de betrouwbaarheid van mondelinge informatie die wordt verstrekt door de overheid.
  • Stuur een “heb-ik-het-goed-begrepen-brief” aan het bevoegde bestuursorgaan en wacht op antwoord.

 

Voor vragen neem contact op met Mirjam Litjens, advocaat bestuursrecht en bouwrecht (litjens@rein.nl of 0592 345 188).

Ook interessant