OVERDRACHT OMGEVINGSVERGUNNING

Een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft (art. 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo). Een omgevingsvergunning heeft meestal een zaaksgebonden karakter. De vergunning is dus niet gekoppeld aan de persoon van de houder, maar volgt als het ware het project waarvoor de vergunning is verleend. Indien een ander het project gaat uitvoeren dan degene die de vergunning heeft aangevraagd, kan de omgevingsvergunning worden overgedragen.

 

Meldingsplicht

 

Voor de overdracht is een melding vereist aan het bevoegd gezag (art. 2.25 lid 2 Wabo). De melding heeft echter geen gevolg voor het moment waarop van een overgang van de omgevingsvergunning sprake is. De reden voor de melding is om het bevoegd gezag de mogelijkheid te bieden om ten aanzien van de beoogde verkrijger van de vergunning een toetsing te kunnen uitvoeren aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob). Het niet voldoen aan de meldingsplicht is een economisch delict. De melding moet een maand voor de overdracht geschieden.

 

Belanghebbende

 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft recent een uitspraak gedaan over de strekking van artikel 2.25 Wabo en de vraag of de oorspronkelijke vergunninghouder na overdracht nog belanghebbende is.

 

De casus was als volgt. BV X was eigenaar van de gronden waarop een project was voorzien. Voor dat project was in 2007 aan BV X een bouwvergunning verleend. Deze bouwvergunning is door B & W ingetrokken op de grond dat de vergunning te lang niet is gebruikt (art. 2.33 lid 2 onder a Wabo). In december 2010 werden de gronden verkocht aan Y. Bij de verkoop is overeengekomen dat koper bij de overdracht tevens in de rechten en verplichtingen van de verleende bouwvergunning zou treden. BV X heeft bezwaar gemaakt tegen de intrekking van de vergunning. B & W hebben het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat BV Y ten tijde van het nemen van het besluit geen eigenaar meer was van de gronden en daardoor geen belanghebbende zou zijn bij het besluit tot intrekking. De Afdeling merkt echter de oorspronkelijke vergunninghouder BV Y wel aan als belanghebbende. Het belanghebbende zijn wordt gebaseerd op de contractuele relatie die BV X met Y als opvolgend vergunninghouder heeft. Daarbij wijst de Afdeling op de mogelijke schadeplicht die uit de civielrechtelijke rechtsverhouding kan voortvloeien.

 

Verder bevestigt de Afdeling in deze zaak de zakelijke werking van de vergunning na overdracht: “Uit artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo volgt niet dat de melding van de overdracht aan het bevoegd gezag voor de overgang van de vergunning constitutief is, doch slechts dat de aanvrager of de vergunninghouder verplicht is de overdracht te melden.”

Ook interessant


Notice: Undefined offset: 0 in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6
KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01