PAS OP BIJ ACCEPTEREN KLEINE GEBREKEN!

Als je een gebrek ontdekt in iets dat je hebt gekocht, moet je daarover op tijd klagen. Dit heet de klachtplicht. Wanneer je dat niet doet kan dat grote gevolgen hebben. Indien niet aan de klachtplicht is voldaan, komen alle mogelijke vorderingen die verband houden met het gebrek te vervallen. Dan kun je bijvoorbeeld de koop niet meer ongedaan maken en geen herstel meer eisen of schadevergoeding vorderen.

 

Bij consumentenkoop is de klachttermijn twee maanden. Bij niet-consumentenkoop is geen vaste termijn te geven. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te klagen, ook als aard en ernst van het gebrek nog niet volledig duidelijk zijn. In een recente uitspraak van de Hoge Raad was aan de orde of een koper zijn rechten kan verliezen door geen nader onderzoek te doen naar kleine gebreken.

 

ABN-AMRO / Botersloot C.V.

In de door de Hoge Raad beoordeelde zaak tussen  ABN-AMRO en Botersloot draaide het om een kantoorpand dat door (de voorganger van) ABN-AMRO aan (de voorganger van) Botersloot was geleverd. In dat pand is in 1999 asbest ontdekt. Dat asbest was echter van een soort die niet in de weg stond aan gebruik van het pand als kantoorpand. In 2000 werd vervolgens een andere soort asbest in het pand ontdekt. Over de eerste asbestontdekking is destijds niet geklaagd en ook is niet direct nader onderzoek gedaan naar aanwezigheid van meer of ander asbest in het pand. Dat over de klachtplicht aardige discussie kan bestaan blijkt  wel doordat de rechtbank de vordering eerst afwees, maar het gerechtshof de vordering in hoger beroep juist toewees. ABN-AMRO vocht dat oordeel vervolgens aan bij de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad overweegt dat een koper niet verplicht is om direct over ieder gebrek te klagen. De Hoge Raad geeft daar wel bij aan dat het zo kan zijn dat als een koper later ontdekt dat het gebrek van grotere omvang of van andere aard is dan hij aanvankelijk dacht of hij een ander gebrek constateert, hem mogelijk kan hem worden tegengeworpen kan worden dat hij geen nader onderzoek heeft gedaan of laten doen naar het eerdere gebrek. Of dat in een bepaalde zaak zo is hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. In dit geval had de rechter onderzocht of het op de weg van Botersloot (koper) had gelegen om eerder nader onderzoek te doen, maar was dat niet het geval.

 

Conclusie en tips

Zodra je enig gebrek in een gekochte zaak ontdekt, is het verstandig om daarvan direct melding te maken aan de verkoper en eventueel met een jurist te overleggen. Ook als je het gebrek voor lief wilt nemen, is het belangrijk om te bedenken dat het ontdekken van dit gebrek mogelijk aanleiding is voor nader onderzoek. Als dat onderzoek uitblijft en je ontdekt later een groter gebrek dat je bij nader onderzoek had kunnen ontdekken, dan kan je mogelijk rechten verliezen.

 

Voor meer informatie over de klachtplicht of afhandeling van gebreken in gekochte of verkochte zaken kun je contact opnemen met Halbe Pomper, advocaat  bouwrecht en faillissementsrecht, tel. 0592-345188 ofpomper@rein.nl.

Ook interessant