Vechten tegen windmolens

In Drenthe en Oost-Groningen zijn initiatieven gestart voor de bouw van drie grote windmolenparken. In Drenthe gaat het om windparken De Drentse Monden en Oostermoer met een opgesteld vermogen van respectievelijk 350 tot 450 Megawatt en 120 tot 150 Megawatt. Het zou gaan om 120 windturbines met een ashoogte van 80 tot 135 meter. In Groningen gaat het om een windmolenpark langs de N33 (van 120 MW).

Advocaat
dinsdag 5 augustus 2014

De Raad van State heeft onlangs de plannen voor 86 windturbines langs de dijken van de Noordoostpolder goedgekeurd. Het gaat om vier windparken in Urk met een gezamenlijk vermogen van 450 Megawatt. Wel oordeelde de Raad van State dat aan de besluiten enkele gebreken kleefden. Dat betekent echter niet dat bezwaar maken tegen andere plannen voor windmolenparken geen zin heeft.

Voordat de bezwaren tegen de betreffende overheidsbesluiten aan de bestuursrechter ter beoordeling kunnen worden voorgelegd, moet er eerst een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten worden ingediend. Immers beroep staat slechts open voor een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.

Voor de windparken De Drentse Monden en Oostermoer wordt één milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij worden mogelijke milieueffecten in beeld gebracht. Het gaat dan ondermeer om het in beeld brengen van effecten ten aanzien van de leefomgeving. landschap, natuur, bodem en water. Het MER zal dienen ter onderbouwing van de overheidsbesluiten.

Om de windparken mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de Ministers van EL & I en I en M. De plannen vallen onder de zogeheten rijkscoördinatieregeling van het ministerie van EL & I. Daarnaast zijn verschillende vergunningen nodig.

Beroep staat alleen open voor een belanghebbende. Bij de vraag wie als belanghebbende kan worden aangemerkt speelt het zogenaamde “afstand- en zichtcriterium” een rol. Het gaat dan om de afstand tussen de woning en de windturbines en het zicht vanuit de woning op de windturbines. Zo werd in een situatie waarin de woning was gelegen op een afstand van 1.500 meter van de turbine en er geen of nauwelijks sprake was van zicht op de turbine, bepaald dat betrokkene geen belanghebbende was. Het gevolg is dan dat het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard. Bij een afstand van ongeveer 1.000 meter tussen de woning en de turbine en rechtstreeks zicht, werd betrokkene wel aangemerkt als belanghebbende.

Gaat het om een rechtspersoon die beroep wil instellen, dan is voor de vraag of deze rechtspersoon belanghebbende is, relevant de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden. Bepalend is of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder behartigt.In de Urk-uitspraak werd Gaasterlân als belanghebbende aangemerkt ondanks het feit dat haar territoriale doelstelling is beperkt tot de gemeente Gaasterlân-Sleat. Hierbij werd in aanmerking genomen dat het gelet op de ruimtelijke uitstraling van de windturbines, het niet uitgesloten is dat het rijksinpassingsplan ondanks de afstand tussen het plangebied en de gemeente Gaasterlân-Sleat gevolgen kan hebben voor de natuur-, landschaps- en milieuwaarden als omschreven in de statutaire doelstelling van Gaasterlân.

Het is bekend dat enkele gemeenten en de provincie Drenthe niet zondermeer met de beoogde windparken kunnen instemmen. De rijksoverheid heeft echter de regie genomen over de plannen. De initiatiefnemers van de windparken hebben de rijksoverheid aan hun zijde in verband met de kabinetsdoelstelling van 14% duurzame energie in 2020. Bewoners in Drenthe en Groningen zullen zich onder andere afvragen of een goed woon- en of leefklimaat (cumulatie van geluid, gezondheidseffecten, slagschaduw) wel is gewaarborgd en of hun woning in waarde zal dalen. Ook zijn er vragen over nut en noodzaak en wat de gevolgen zijn van de landschapsvervuiling voor de recreatiesector. Don Quichot zag windmolens voor reuzen aan en begon onvervaard het gevecht tegen de giganten. De strijd tegen de windmolenparken in Urk is gestreden. Dit geldt echter niet voor de windmolenparken in Groningen en Drenthe.

Ook interessant