Bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van huurachterstand

Stel, je verhuurt je bedrijfsruimte aan een onderneming en de huurtermijnen worden niet betaald. Je kan dan als verhuurder de vennootschap-huurder aansprakelijk stellen en bij bepaalde omstandigheden ook de bestuurder van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen. Door zowel de vennootschap als haar bestuurder aansprakelijk te stellen heb jij als verhuurder een grotere kans om de niet betaalde huurtermijnen te innen. Hoe zit het precies met de bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van huurachterstand?

Advocaat & curator
vrijdag 19 maart 2021

Voorbeeld

Het komt geregeld voor dat de eigenaar van een bedrijfspand deze verhuurt aan een vennootschap, bijvoorbeeld een B.V. Wanneer de huurder de overeengekomen huurtermijnen niet betaalt kunnen er problemen ontstaan. Indien de huurder geen goede reden heeft om de huur niet te betalen, kan dit er toe leiden dat de verhuurder de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst op te zeggen. Zie bijvoorbeeld: Ktr Rotterdam 17-03-2017, RVR 2017/61 en Hof Arnhem-Leeuwarden, 05-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6188. Vervolgens komt de vraag aan de orde wat dit voor gevolg heeft op de huurachterstand.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een rechter kan tot het oordeel komen dat een bestuurder van de vennootschap-huurder heeft toegelaten of bewerkstelligd dat de huurder de contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit kan ertoe leiden dat deze bestuurder tegenover de verhuurder aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Deze aansprakelijkheid wordt aangenomen als het handelen of nalaten van de bestuurder zodanig onzorgvuldig is geweest, dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Wanneer is er sprake van een ernstig verwijt? Dit hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.

Ter verduidelijking volgt een aantal voorbeelden:

  • er hebben zich geen gebreken voorgedaan die het opschorten van de huur rechtvaardigen;
  • indien de verhuurder tekort zou schieten in haar verplichtingen, is de huurder gehouden dat deel van de huur te betalen dat in overeenstemming is met de mate waarin het pand wel gebruikt kan worden. Het volledig opschorten van de huurbetaling zal niet snel gerechtvaardigd zijn;
  • als de vennootschap-huurder de huurtermijnen niet kan betalen is het aan de bestuurder om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement of het aanbieden van een akkoord (WHOA) aan de crediteuren. Het nalaten van het treffen van maatregelen kan tot persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Het incasseren van de huurachterstand

Als komt vast te staan dat tevens de bestuurder aansprakelijk is voor de huurachterstand, nemen jouw verhaalsmogelijkheden als verhuurder toe. Je kan zowel het vermogen van de vennootschap-huurder als het vermogen van de bestuurder aanspreken om de huurachterstand betaald te krijgen.  Indien sommaties (ingebrekestellingen) niet het gewenste effect hebben, kan je overgaan tot het leggen van beslag en het voeren van een gerechtelijke procedure. In deze procedure kan je nogmaals zowel de vennootschap-huurder als de bestuurder betrekken. Vooraf wordt een strategische afweging gemaakt op grond van de verhaalsmogelijkheden.

Wat kunnen wij voor je doen?

Rein advocaten & adviseurs onderscheidt zich door jarenlange ervaring met zowel het incasseren van huurvorderingen als het adviseren en procederen op het gebied van vastgoed. Wij hebben specialistische kennis in huis met betrekking tot het vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Bovenstaande problematiek laat zien dat het in deze markt van belang is om te weten wat je positie is indien je vorderingen niet worden betaald. Bij Rein bieden wij je de helpende hand bij het incasseren jouw vorderingen. Heb je vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met mij op.

Ook interessant