TIPS BIJ AANBESTEDINGEN

De overheid besteedt jaarlijks vele miljarden aan overheidsopdrachten aan. In april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet heeft ondermeer als doel om het MKB een betere toegang te bieden tot overheidsopdrachten. Voor het daadwerkelijk binnenhalen van opdrachten is echter meer nodig. Belangrijk is dat u de spelregels kent. Rein heeft enkele tips voor een succesvolle inschrijving.

1.Stel vragen

Door het stellen van vragen kan duidelijker worden wat de eisen en wensen zijn van de aanbestedende dienst. De vragen die tijdens de aanbestedingsprocedure worden gesteld, worden opgenomen in een Nota van Inlichtingen. Deze wordt aan alle inschrijvers toegezonden.

2. Let op termijnen

Het inschrijven is aan strakke termijnen gebonden. Te laat indienen van de stukken leidt in de regel tot een ongeldige inschrijving.

3. Bekijk zo nodig de mogelijkheid van inschrijving met meerdere ondernemers

Om te voldoen aan de selectiecriteria zou er kunnen worden samengewerkt met andere ondernemers. Er kan worden ingeschreven als combinatie of met een onderaannemer.

4. Beantwoord alle vragen zo compleet mogelijk

Houd bij de inschrijving steeds voor ogen de minimumeisen, de beoordelingscriteria en de wegingsfactoren. Treffen de referenties ook doel? Ook al is een antwoord al bekend bij de aanbestedende dienst, ga er dan niet vanuit dat dit dan achterwege kan worden gelaten bij de inschrijving. Dit kost immers punten of leidt tot een ongeldige inschrijving.

 

Het wijzigen of aanvullen van de inschrijving is niet mogelijk. Na indiening van de inschrijving mag de aanvraag nog slechts worden verduidelijkt. Controleer alle formele en materiële eisen voordat de inschrijving wordt verstuurd.

5. Vraag uitleg bij afwijzing

De aanbestedende dienst is verplicht de gunningsbeslissing te motiveren. Het is van belang dat de afwijzingsbeslissing zodanig wordt geformuleerd dat daaruit de juridische positie kan worden opgemaakt. Heeft het zin om actie te ondernemen tegen een voorlopige gunning of niet? Een ander voordeel is dat met de redenen van afwijzing rekening kan worden gehouden bij een volgende aanbesteding.

6. Onderzoek tijdig mogelijkheden om in actie te komen tegen een voorlopige gunning aan een derde

Voor het starten van een kort geding procedure wordt een termijn gegeven van slechts 20 dagen. Indien je van mening bent dat de aanbestedende dienst ten onrechte de opdracht voorlopig aan een derde heeft gegund, dan heb je dus maar een korte termijn om daartegen op te komen.

Rein helpt je graag verder bij aanbestedingen. Voor vragen neem contact op met Mirjam Litjens, advocaat bestuursrecht en bouwrecht.

Ook interessant