Werkweigering: recht op loon?

Hoe zit het met het recht op loon in geval van werkweigering? Arbeidsrecht advocaat Liset Sandberg legt het uit.

Advocaat
woensdag 3 juni 2015
Advocaat
woensdag 3 juni 2015
werkweigering en recht op loon

De hoofdregel bij werkweigering: geen loon

De hoofdregel staat in artikel 7:628 BW. Op grond van deze regel heeft een werknemer in beginsel recht op loon over de periode waarin hij de bedongen arbeid niet heeft verricht, als de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid aan de werkgever is toe te rekenen. Als de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid voor risico van de werknemer komt, moet je dit als werkgever stellen en zo nodig bewijzen.

Hoe zit het bij werkweigering door arbeidsongeschikte werknemer?

Een arbeidsongeschikte werknemer houdt in beginsel de eerste 104 weken recht op 70% van zijn loon en minimaal het minimumloon. Dit bedrag kan hoger liggen wanneer daarover afspraken staan in de CAO of arbeidsovereenkomst. Vaak is in een CAO opgenomen dat de werknemer in zijn eerste ziektejaar recht heeft op 100% van zijn loon.

Een werknemer heeft dit recht echter niet voor de tijd waarin hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond geen passende arbeid verricht. Er heeft behoorlijke tijd discussie bestaan over de vraag of een werkgever op grond van deze bepaling het recht heeft om de loonbetaling aan de weigerachtige werknemer volledig stop te zetten of slechts de loonbetaling over de uren waarin de werknemer niet heeft gewerkt (maar dus wel had kunnen en moeten werken).

De Hoge Raad heeft in juni van 2015 de verzochte duidelijkheid geschept door te oordelen/antwoorden dat indien een werknemer zonder deugdelijke grond geen passende arbeid verricht, de loonaanspraak van die werknemer geheel komt te vervallen. Dit betekent dat de werknemer ook geen recht heeft op loon over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

Hulp nodig?

Bent je werkgever en heb je vragen over hoe om te gaan met een werknemer die weigert passende arbeid te verrichten of op andere wijze niet goed meewerkt aan zijn of haar re-integratie, neem dan vrijblijvend contact op met Liset Sandberg (06 14 42 51 65 of sandberg@rein.nl).

Ook interessant