WIJZIGINGEN DOOR DE WET FLEXIBEL WERKEN

Ben jij werkgever en heb je meer dan 10 werknemers? Dan kan het zijn dat je binnenkort te maken krijgt met de Wet flexibel werken. De Eerste Kamer heeft namelijk op 15 april jl. met deze wet ingestemd en de wet geeft werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om de werktijden en/of de arbeidsplaats aan te passen. Advocaat arbeidsrecht Sarah Zoer legt uit.

De Wet flexibel werken (Wfw) wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Op grond van de Waa was het voor werknemers al mogelijk om vermeerdering of vermindering van de arbeidsduur te verzoeken. Met de Wfw worden de mogelijkheden tot flexibiliteit voor werknemers uitgebreid, doordat deze wet werknemers de mogelijkheid biedt om ook zijn arbeidsplaats of zijn werktijden te wijzigen.

 

Als een werknemer een aanpassing wenst van zijn arbeidsduur, zijn arbeidsplaats of zijn werktijden, dan moet de werknemer daarvoor een schriftelijk verzoek bij zijn werkgever indienen. Dit verzoek moet minstens twee maanden voor het tijdstip van de beoogde ingang van de wijziging worden ingediend. De aanpassing kan pas ingaan vanaf het moment dat de werknemer 26 weken in dienst is geweest.

 

De werkgever kan het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijden enkel afwijzen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten. Dit zal niet makkelijk worden en werkgevers dienen de afwijzing schriftelijk goed te motiveren. Voor afwijzing van een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats zijn geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever nodig. Wel dient ook deze afwijzing goed gemotiveerd te worden.

 

De ministerraad moet zich nog over het wetsvoorstel uitlaten en het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zal treden. De verwachting is dat de wet per 1 juli 2015 zal gaan gelden. Het wetsvoorstel stamt al uit 2010, maar de Tweede Kamer zette vraagtekens bij het plan en wilde onder meer duidelijkheid over wanneer er sprake was van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. In geval van een verzoek tot wijziging van het aantal arbeidsuren is o.a. sprake van zo’n belang als de nieuwe werktijden consequenties hebben voor de veiligheid of indien zij zullen leiden tot financiële, organisatorische of roostertechnische problemen bij de werkgever.

 

Werkgevers dienen zich ervan bewust te zijn dat in het geval de werknemer toestemming krijgt om thuis te werken, de thuiswerkplek van de werknemer de werkplek wordt. Dit betekent dat de werkgever erop dient toe te zien dat de thuiswerkplek van de werknemer aan de Arbowetgeving voldoet.

 

Vragen over dit onderwerp of over de wijzigingen die de Wet flexibel werken met zich meebrengt? Neem dan vrijblijvend contact op met Sarah Zoer via zoer@rein.nl of via telefoonnummer 0592-345 188.

Ook interessant