DE WANKELE ANBI–STATUS

Vanaf 1 januari 2014 worden de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) strenger. Uit diverse publicaties van dit najaar blijkt dat veel ANBI’s niet aan deze strengere regels voldoen en daarmee hun status als ANBI dreigen te verliezen. In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe regels en wat organisaties kunnen doen om hun ANBI-status veilig te stellen.

Wanneer men geld schenkt of nalaat door middel van een erfenis, moet daar doorgaans belasting over worden betaald. Wanneer het geld wordt geschonken aan goede doelen, kan dat in bepaalde gevallen belastingvrij. Goede doelen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI genieten belastingvoordeel. De donateur heeft dan namelijk recht op giftenaftrek en de ANBI hoeft zelf geen schenk- en erfbelasting te betalen.

 

Het is van groot belang dat ANBI’s aan de (nieuwe) regels voldoen. Uit een brief van staatssecretaris Weekers van 11 oktober 2013 blijkt dat in bijna 1/3 van de gevallen waarin de Belastingdienst controleert de ANBI-status wordt ingetrokken. In verreweg de meeste gevallen wordt geconstateerd dat de instelling niet voldoet aan het criterium dat het algemeen belang geheel of nagenoeg geheel wordt gediend. Verder blijkt uit onderzoek van Accon avm accountants en adviseurs dat 98% van de 52 onderzochte instellingen niet voldoet aan de nieuwe publicatie-eisen die gelden per 1 januari 2014.

 

Om vanaf volgend jaar aangemerkt te worden of om de ANBI-status te behouden moet een ANBI haar gegevens openbaar maken. Dit kunnen ANBI’s eenvoudig doen via hun eigen website of via www.anbi.nl. De publicatieplicht geldt voor bijna alle ANBI’s.

 

ANBI’s moeten vanaf 1 januari 2014 de volgende gegevens publiceren:

1) Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;

2) Kamer van Koophandel-nummer en/of RSIN-nummer;

3) Contactgegevens;

4) Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

5) De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

6) Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:

a) Namen van bestuurders van kerkgenootschappen en hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd;

b) Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent, omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;

7) Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

8) De balans en de staat van baten en lasten van de instelling, met toelichting. Wanneer er sprake is van een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, moeten de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting, worden gepubliceerd.

 

Er zijn geen strakke regels over de manier waarop deze gegevens gepubliceerd moeten worden. Voldoende is dat de ANBI publiceert wat haar minimaal gevraagd wordt.

 

De financiële gegevens moeten binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar worden gepubliceerd. Wanneer het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december, dan betekent dit dat de ANBI op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het boekjaar 2013 moeten uiterlijk op 1 juli 2014 worden gepubliceerd.

 

Neem gerust contact op met Hans de Willigen (willigen@rein.nl – 0592 345 188) wanneer je nog vragen hebt.

Ook interessant