FLEX BV WORDT PER 1 OKTOBER 2012. INGEVOERD

Op 1 oktober 2012 zijn de nieuwe regels voor de BV (de zogenaamde Flex BV) in werking treden. Een belangrijke verandering is dat het minimum kapitaal voor de BV wordt afgeschaft. In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden en risico’s bekeken en modellen voor nieuwe statuten van de BV gemaakt.

Een aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

UITKERINGSTEST EN AANSPRAKELIJKHEID BESTUUR BIJ UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDERS

Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling die de verantwoordelijkheid van bestuurders regelt bij het doen van uitkeringen uit een B.V.. Op basis van jurisprudentie geldt dat de bestuurders aansprakelijk kunnen zijn als zij wisten dat de uitkering de continuïteit van de vennootschap ernstig in gevaar zou brengen. Bestuurders moeten er daarom over nadenken of de B.V. na een uitkering aan de aandeelhouder zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De Flex B.V. wet bevat voor die uitkeringstest een expliciete regeling. Een besluit van de aandeelhouders van een BV tot uitkering heeft geen effect zolang het bestuur (de directie) geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur moet de goedkeuring weigeren wanneer het bestuur weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de BV na de uitkering niet kan doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Wanneer de financiële positie van de B.V. na de uitkering voorzienbaar in gevaar komt door de uitkering, zijn de bestuurders die dit op het moment dat de uitkering werd gedaan wisten of redelijkerwijs konden voorzien, hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk tegenover de BV voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

In het algemeen mag van de bestuurders verwacht worden dat zij bij het beoordelen van deze vraag een jaar vooruit kijken. In bepaalde gevallen mag van het bestuur worden verwacht dat het over een langere periode vooruit kijkt.

De gevolgen van deze wijziging moeten blijken uit nieuwe rechtspraak. Op dit moment gaan wij er van uit dat de bestuurder een zwaardere verantwoordelijkheid zal dragen en sneller aansprakelijk zal kunnen worden gesteld. Het is daarom te overwegen om een BV waarvan de bestuurder geen (groot) aandeelhouder is om te zetten in een N.V. (naamloze vennootschap). Voor een N.V. wijzigen de regels over de aansprakelijkheid van de bestuurders niet.

Wanneer je een aantal BV’s hebt (werkmaatschappijen) onder een holding kan het verstandig zijn de holding BV te laten en daarin gebruik te maken van de mogelijkheden van de Flex BV en de werkmaatschappijen om te zetten naar NV’s.

TERUGBETALING OP AANDELEN 1: Indien je terug wilt betalen op aandelen is het te overwegen te wachten met besluitvorming tot na 1 oktober, omdat dan de bestaande procedure (publiceren, 2-maandsprocedure, verklaring non-verzet rechtbank e.d.) niet meer gevolgd hoeft te worden. Het terugbetalen wordt daardoor sneller en goedkoper.

 

TERUGBETALING OP AANDELEN 2: Omdat het minimumkapitaal wordt afgeschaft is het te overwegen het kapitaal in een B.V. waarin weinig of geen risico wordt gelopen, bijvoorbeeld een personal holding, terug te brengen naar Euro 1,–. Hierdoor hoeft over dat bedrag geen rente meer te worden betaald op een eventuele rekening courant verhouding met de (enig) aandeelhouder ter zake van de bij oprichting gestorte Euro 18.000,–. Als geen rekening courant verhouding bestaat kan het terug te betalen bedrag eventueel ook echt uit de B.V. worden gehaald.

 

Aandachtspunt hierbij is wel dat de financiële positie van de B.V. een verantwoorde uitkering toelaat.

Andere onderwerpen in de nieuwe wet zijn:

– taakverdeling binnen bestuur;

– tegenstrijdig belang;

– stemrecht bij verschillende soorten aandelen;

– besluitvorming buiten vergadering;

– stemrecht op ingekochte aandelen;

– ontstentenis en beletregeling van commissarissen;

– vergaderrechten van certificaathouders;

– aandelen zonder stemrecht en aandelen zonder recht op winst;

– aandelen die bijzonder verplichting opleggen aan de aandeelhouder, en

– het afschaffen van de blokkeringsregeling.

Heb je een verplichte (2:207c) reserve op de balans dan kan je die na de juiste verandering van de statuten van de BV vrij laten vallen.

Het is goed er over na te denken of de statuten van je BV’s, de daarmee samenhangende reglementen en (aandeelhouders)overeenkomsten moeten worden aangepast.

Rein kan en wil daar graag bij helpen

Neem gerust contact op met Auke Doornbosch (doornbosch@rein.nl) of Hans de Willigen (dewilligen@rein.nl).

Ook interessant