GEEN BEROEP ZONDER ZIENSWIJZEN

Let op indienen van zienswijzen tegen ontwerpbesluit

In een recente uitspraak van de Raad van State van 1 augustus 2012 werd het beroep van vergunninghouder en het college van burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk verklaard omdat was verzuimd eerder zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbesluit. Het beroep was ingesteld tegen een vergunning, verleend op grond van de Ontgrondingenwet.

Bij besluit van 5 september 2011 hebben GS van Gelderland een vergunning onder voorschriften verleend aan vergunninghouder voor het ontgronden van diverse percelen. Voor de vergunningverlening was de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het college noch vergunninghouder hadden zienswijzen naar voren gebracht tegen het ontwerpbesluit.

 

In beroep stelt het college dat ten tijde van het ontwerpbesluit de gevolgen van de voorschriften waartegen het beroep vooral was gericht nog niet bekend waren. Daarom zou het inbrengen van zienswijzen het college niet kunnen worden verweten. Pas bij het definitieve besluit waren de effecten bekend, namelijk dat 700.000 m3 tot 1.000.000 m3 zand niet kan worden gewonnen.

 

Vergunninghouder stelt primair dat zij tijdens overleggen in het kader van de bespreking met GS over de te verrichten werkzaamheden kenbaar heeft gemaakt dat zij zich niet kon verenigen met bepaalde voorschriften. Die opmerkingen dienen te worden aangemerkt als prematuur naar voren gebrachte zienswijzen en daarom diende niet-ontvankelijkverklaring achterwege te blijven. Subsidiair stelt vergunninghouder dat zij het onderhandelingstraject niet wilde laten stagneren door het naar voren brengen van een formele zienswijze.

 

De argumenten van het college en vergunninghouder werden echter verworpen door de Raad van State. Het niet inbrengen van zienswijzen werd niet verschoonbaar geacht. Het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard. Het gevolg daarvan was dat de ontgrondingsvergunning onherroepelijk was geworden.

 

Ook bij bestemmingsplannen geldt de regel geen zienswijzen, geen beroep. Dit is slechts anders indien de raad wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het beroep is hiertegen gericht. De wet maakt het mogelijk om zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Het schriftelijk indienen van een zienswijze heeft de voorkeur, met name omdat dan bewijs kan worden geleverd van het feit dat een zienswijze is ingediend en waartegen deze is gericht.

Ook interessant