Een verzuimconsulent is geen bedrijfsarts

Het verschil tussen een verzuimconsulent en een bedrijfsarts is in het arbeidsrecht erg belangrijk. Tussen werkgever en werknemer ontstaat namelijk nog wel eens verschil van mening of een werknemer die zich ziek meldt wel of niet ‘echt’ ziek is. Dit hangt af van de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn werkzaamheden. Het antwoord op deze vraag kan enkel worden gegeven door een bedrijfsarts (of de verzekeringsarts van het UWV), die daartoe is opgeleid.

Advocaat
dinsdag 5 mei 2020
Het verschil tussen verzuimconsulent en bedrijfsarts

Het verschil tussen verzuimconsulent en bedrijfsarts

 Een verzuimconsulent of verzuimcoach is geen arts maar een adviseur. Het recht om te beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan een arboarts (en dus niet aan een verzuimcoach).

Ontevreden over een oordeel van de verzuimcoach of bedrijfsarts

Een verzuimconsulent of verzuimcoach wordt meestal ingeschakeld wanneer men nog niet weet of de situatie ‘ernstig’ genoeg is voor een bedrijfsarts. Indien werkgever of werknemer het niet eens is met een oordeel van deze consulent, kan er alsnog een bedrijfsarts worden ingeschakeld.

Als de werkgever of de werknemer het vervolgens niet eens is met de beoordeling van de bedrijfsarts, kunnen zij een deskundigenoordeel aanvragen bij de verzekeringsarts van het UWV.

Rechter oordeelt: verzuimconsulent is geen bedrijfsarts

Het belang van het inschakelen van een bedrijfsarts is in een uitspraak van de kantonrechter Enschede van 2012 nogmaals bevestigd.

In die zaak had een werkneemster zich ziek gemeld wegens spanningsklachten. Vervolgens had zij enkele weken later een gesprek met een verzuimconsulent van de door de werkgever ingeschakelde arbodienst. De verzuimconsulent oordeelde dat werkneemster niet arbeidsongeschikt was. De werkgever zag na dit oordeel zijn kans schoon. Hij verrekende de dagen die werkneemster afwezig was met haar openstaande vakantiedagen en deels met haar salaris.

De werknemer startte op 1 november 2012 een kort geding tot betaling van loon. Zij stelde zich op het standpunt dat zij arbeidsongeschikt was. De werkgever ontkende daarentegen de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hij deed dit op grond van de rapportage van de verzuimconsulent.

De kantonrechter was het eens met de stelling van de werkneemster. De kantonrechter oordeelde dat aan het oordeel van de verzuimconsulent geen waarde gehecht kon worden omdat de beoordeling of een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan bedrijfsartsen.

De werkgever is verantwoordelijk voor het handelen van de door haar ingeschakelde arbodienst.

De kantonrechter oordeelde in de bovenstaande zaak ook dat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van de door haar ingeschakelde arbodienst. Daarom vond de rechter dat de werkneemster tijdens haar ziekmelding wel degelijk ongeschikt was om haar werkzaamheden te verrichten. Dit zorgde er voor dat de werkgever het salaris inclusief wettelijke verhoging alsnog moest betalen. De kantonrechter oordeelde verder dat van verrekening van loon, onbetaald verlof of gedwongen opname van vakantiedagen geen sprake kon zijn.

Tips voor werkgever bij ziekte werknemer:

  • Schakel een bedrijfsarts in;
  • Schakel een arbeidsrecht advocaat in bij meningsverschillen.

Heb je hulp nodig of heb je een vraag over dit onderwerp? Bel of mail mij dan gerust.

Ook interessant