WET NADEELCOMPENSATIE EN SCHADEVERGOEDING

Per 1 juli 2013 is een deel in werking getreden van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het gaat om de bepalingen die betrekking hebben op schadevergoeding bij onrechtmatig bestuurshandelen. De bepalingen die betrekking hebben op nadeelcompensatie treden later in werking. Wat is er veranderd?

Bevoegdheidsverdeling

Onder het oude recht bestonden er verschillende wegen om via een procedure te komen tot vergoeding van schade die is ontstaan naar aanleiding van een onrechtmatig besluit. Zo kon zowel aan de burgerlijke rechter als aan de bestuursrechter worden verzocht om vergoeding van schade die is ontstaan na een onrechtmatig besluit. De wetgever heeft het gewenst gevonden om bij wet de bevoegdheid van de bestuursrechter en de civiele rechter af te bakenen.

 

De bestuursrechter is nu exclusief bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken op het werkterrein van de Centrale Raad van Beroep en de belastingrechter. Dan gaat het om zaken op het gebied van het ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht en belastingrecht.

 

De burgerlijke rechter is exclusief bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken op het werkterrein van de Afdeling bestuursrechtspraak en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Hier gaat het om zaken op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht, het milieurecht en het economisch bestuursrecht.

 

Op dit laatste bestaat de volgende uitzondering: in de gevallen waarin het schadeverzoek minder dan 25.000 euro bedraagt is de bestuursrechter aanvullend bevoegd. Degene die om schade verzoekt heeft dan de keuze tussen de civiele rechter of de bestuursrechter.

 

Verzoekschriftprocedure

Bij de nieuwe wet is een verzoekschriftprocedure ingesteld. Deze maakt het mogelijk rechtstreeks bij de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding in te dienen, los van het schadeveroorzakende besluit. Deze procedure vervangt de onder het oude recht bestaande mogelijkheid van een zelfstandig schadebesluit of de procedure van artikel 8:73 Awb te volgen. Het verzoek dient te worden ingediend bij de bestuursrechter die bevoegd is te oordelen over het beroep tegen het besluit.

 

Met de verzoekschriftprocedure kan relatief snel een definitief rechterlijk oordeel worden verkregen over een schadeverzoek.

 

Niet alleen schade als gevolg van een onrechtmatig besluit kan worden gevorderd. Ook schade als gevolg van andere onrechtmatige handelingen ter voorbereiding van een onrechtmatig besluit kan worden gevorderd. Dit geldt eveneens voor schade als gevolg van het niet tijdig nemen van een besluit.

 

Overgangsrecht

Voor schade die is veroorzaakt door besluiten of handelingen die zijn bekend gemaakt respectievelijk verricht vóór 1 juli 2013 blijft het oude recht van toepassing. Voor het belastingrecht geldt afwijkend overgangsrecht.

Ook interessant